مقالات

ستارالعیوب در اقتصاد ایران

شایع است که در تبیین ماهیت مشکلات اقتصاد ایران نفت را نه یک موهبت بلکه بلای جان اقتصاد ایران ندانسته اند اما از منظری دیگر نفت نه خود علت العلل این بحران ها بلکه پوشاننده بحران ها محسوب می شود یعنی الوا خود درآمدهای نفتی ننیستندن که موجب بحران می شوند بلکه نمود بحران ها را محو می کنند و به تاخیر می اندازند…..

حکمرانی، چشم اندازی دوگانه

یکی از نکات مهمی با چشم انداز حکمرانی؛ توجه به خود مسئله حکمرانی به عنوان یکی از کلیدواژههای اصالح اداره امور است به عبارتدیگر تا یکی دو دهه قبل سیاستگذاران بیشتر در مورد آن سیاستهایی که وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه را بهبود می دهد، با هم گفتگو میکردند.  اما چندین سال است که با برجسته تر شدن….

ارزیابی سیاست های فقرزدایی در پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران

شایع است که در تبیین ماهیت مشکلات اقتصاد ایران نفت را نه یک موهبت بلکه بلای جان اقتصاد ایران ندانسته اند اما از منظری دیگر نفت نه خود علت العلل این بحران ها بلکه پوشاننده بحران ها محسوب می شود یعنی الوا خود درآمدهای نفتی ننیستندن که موجب بحران می شوند بلکه نمود بحران ها را محو می کنند و به تاخیر می اندازند…..

اقتصاد سیاسی سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامولد ایران

تولیدمحوري و انعطاف تولید در برابر تکانهها، شرط لازم براي مقاوم شدن اقتصاد ایران است. از سوي دیگرتحقق سرمایهگذاري در بخشهاي تولیدي، بیش از متغیرهاي اقتصاد کلان، به اقتصاد سیاسی ایران بستگی دارد. در بستر کنونی اقتصاد ایران، گروههاي ذينفع با رونق بخشیدن به بخشهاي نامولّد، مانع هدایت سرمایه به بخشهاي مولّد میشوند…

رابطه ترکیب انرژی و انتشار آلودگی در هوای ایران

مصرف انرژی همواره با انتشار آلودگی همراه است و انواع مختلف انرژی دارای میزان انتشار آلودگی هوای متفاوتی هستند. تغییر در ترکیب انرژی مصرفی نهایی به سمت افزایش سهم انرژیهای با انتشار آلودگی کمتر، در مقابل انرژیهای با انتشار آلودگی بیشتر، باعث کاهش انتشار کل آلودگی هوا میشود. مطابق دادههای موجود، ترکیب انرژی مصرفی نهایی کشور…

همایش آموزش و پژوهش در علم اقتصاد برگزار شد

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ» آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد در اﯾﺮان« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان، ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ۴ آﺑﺎن در داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ، دو ﭘﻨﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﯾﮏ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان و ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ….

شاخصهاي تقويت بخش واقعي در نظام بانکي ايران

اقتصــاد مقاومتی‌ مجموعه‌ ســیاســتهای‌ هماهنگی‌ اســت‌ که‌ تحقق‌ آنها نیازمند تبیین‌ وظایف‌ هریک‌ از نهادهای‌ اقت صادی‌، مالی‌، نظارتی‌ و… و ارائه‌ شخ صهای‌ کمی‌ برای‌ ارزیابی‌ عملکرد آنها می‌با شد. در این‌ مقاله‌ رکن‌ تأمین‌ مالی‌ بانکی‌ سیاستهای‌ اقتصاد مقاومتی‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. بر این‌ اساس شاخص‌ها و مولفه‌های‌ حرکت‌…..

الگوهای عدالت محور در بانکداری مطالعه بانکداری کسب وکارهای کوچک و متوسط (SME Banking)

دولت سیزدهم در شرایطی پا به عرصه گذاشته است که در بعد داخلی کشور از توانمندی‌های عظیم مدیریتی و سرمایه انسانی از جمله وجود رهبری حکیم، جوانان عالم و بصیر، مدیران متخصص، متعهد و علاقه‌مند به خدمت و ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های فراوان اقتصادی برخوردار است. در مقابل، استکبار جهانی تمام ظرفیت خود را برای مقابله با مردم…