دستاوردها

برقراری انضباط مالی در کشور

خزانه‌داری کل کشور با انجام سیاست ها و اقداماتی مانند عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه، طراحی مدل پرداخت اعتباری و...