برقراری انضباط مالی در کشور

خزانه‌داری کل کشور با انجام سیاست ها و اقداماتی مانند عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه، طراحی مدل پرداخت اعتباری و شبکه اعتباری یکپارچه حسابهای بانکی دستگاه‌های اجرایی، پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، پیاده سازی و استقرار سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه، انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و تسویه تعهدات اوراق مالی اسلامی منتشره در مواعد مقرر بدون تأخیر، نقش مهمی در برقراری انضباط مالی در کشور و ایجاد شفافیت و کنترل نقدینگی داشته است.

در ادامه نگاهی به مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای خزانه داری کل کشور می‌اندازیم: