اصلاح و مردمی‌سازی شبکه بانکی

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت­های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش حوزه بانکی در طول فعالیت دولت سیزدهم طرح ها و سیاست هایی را به اجرا گذاشته است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1-تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد بانکی

بانک‌های دولتی و خصوصی شده (سپه، تجارت، رفاه کارگران، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، ملی ایران، صادرات ایران، ملت، پست بانک ایران، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون)، با تکلیفی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وضع شد، از تاریخ 1/11/1401 تا 15 تیر ماه سال 1402، تعداد 2,002,482 به مبلغ 720,639,918 میلیون ریال تسهیلات خرد تا سقف یک میلیارد ریال بدون ضامن به متقاضیان اعطا کرده‌اند.

 

*جدول-پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن (میلیون ریال):

    *جدول- پرداخت تسهیلات ازدواج:

*پرداخت تسهیلات فرزندآوری:

*جدول- پرداخت تسهیلات جهش تولید مسکن تا پایان تیر ماه 1402:

2- واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

از سال 1394 (شروع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) تا پایان تیر ماه 1402، کل واگذاری دارایی های مازاد توسط بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه، بیش از مبلغ 7/1،146 هزار میلیارد ریال (شامل حدود 7/703 هزار میلیارد ریال فروش سهام غیربانکی (حدود 61 درصد) و 0/443 هزار میلیارد ریال اموال مازاد (حدود 39 درصد)) بوده است که از ابتدای سال 1394 تا پایان شهریور سال1400 (شش سال و شش ماه در دولت قبل) در مجموع مبلغ 548,514 میلیارد ریال دارایی مازاد توسط بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه واگذار شده است.

به عبارت دیگر به طور میانگین در دولت قبل هر ساله مبلغ 84.386 میلیارد ریال واگذاری انجام شده است. در حالی که از پایان شهریور ماه سال 1400 تا پایان تیرماه 1402 (یک سال و ده ماه در دولت سیزدهم) در مجموع بالغ بر 598،255 میلیارد ریال دارایی مازاد توسط بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه واگذار شده که به طور میانگین، سالانه مبلغ 326،321 میلیارد ریال واگذاری انجام شده است.

به عبارت دیگر در بازه یک سال و ده ماه در دولت سیزدهم حدود  1.09 برابر بیش از عملکرد دولت قبل در شش سال و شش ماه واگذاری انجام شده و عملکرد واگذاری سالانه در این دولت سیزدهم حدود 9/3 برابر بیش از عملکرد سالانه دولت قبل بوده است.

به عبارت دیگر حدود 5/52 درصد کل واگذاری های هشت ساله (1394تا پایان تیرماه 1402) در مقطع مذکور صورت پذیرفته است.

لازم به ذکر است بانک های تحت مدیریت طی مقطع یادشده (یک سال و ده ماه دولت سیزدهم) معادل 109 درصد کل واگذاری های دولت قبل، نسبت به فروش دارایی های مازاد اقدام کرده اند.

 

3- بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

در دولت سیزدهم، طرح‌هایی برای ساماندهی و رفع ناترازی بانک های دولتی از جمله بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی انجام شده که به خروج این بانک ها از زیان دهی منجر شده است. 

 *جدول افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال های 1400، 1401 و 1402 (مبالغ به میلیارد ریال)

ردیفنام بانکسالمیزان افزایش سرمایهموضوع افزایش سرمایهجمع
1
کشاورزی
140035.000بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه 1400145.000
140175.000اسناد خزانه (مصوبه سران)
35.000بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401
2مسکن1400203.413تجدید ارزیابی دارایی‏ها

(ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولید)

303.413
1401100.000بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401
3ملی ایران140034.000بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه 1400319.000
140135.000بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401
1402250.000بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402

(در دست انجام )

4صنعت و معدن14001.400بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه 1400101.400
1401100.000بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401
5توسعه صادرات ایران14005.000
14015.000بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401
6توسعه تعاون14003.000بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه 140017.247
14.247تجدید ارزیابی دارایی‏ها

(ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولید)

140130.000بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 140150.000
20.000جزء (1) بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 (فروش نفت) – در دست انجام
7سپه1400285.000
140135.000بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401
1402250.000بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402

(در دست انجام )

8ملت1400145.957
140155.000اندوخته‏ها
90.957سود انباشته
9پست بانک ایران140013.157تجدید ارزیابی دارایی‏ها23.157
140110.000بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401
10قرض ‏الحسنه مهر ایران140025.000
140125.000سود انباشته
11رفاه کارگران1400169.363آورده نقدی – تجدید ارزیابی دارایی‏ها629.363
1401460.000فروش سهام شازند – سود انباشته – حق تقدم سهامداران
جمع بانک‌های

تحت مدیریت وزارت

1400473.5802.049.537
14011.075.957
1402500.000

 

 

4– اقدامات انجام شده در راستای اجرای ماده (56) قانون الحاق

مطابق قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، بانک‌های عامل مجاز به سرمایه‏گذاری در طرح‏ها و پروژه‏های تعیین‏شده در پیوست (1) قانون بودجه سنواتی، با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.

*جدول گزارش اقدامات انجام شده در راستای اجرای ماده (56) قانون الحاق از ابتدای سال 1401 تاکنون توسط بانک‌های دولتی و خصوصی شده (مبالغ به میلیارد ریال)

نام بانکاصل و فرع تسهیلات دارای تضمین نامهاصل و سود برآوردی تسهیلات درخواستی (در دست بررسی)جمع
بانک‌های دولتی96.414279,177375.591
بانک‌های خصوصی‌شده87.848250,827338.675
جمع کل184.262530,004714.266