آثار دکتر سید احسان خاندوزی

تألیف کتاب:
خاندوزی سید احسان، مدینه عادله: مقدمه‌ای بر نظریه عدالت اقتصادی در قرآن، تألیف، انتشارات دانشگاهی، ۱۳۹۰/۰۴/۳۱
خاندوزی سید احسان، درس‌های آخرین موج خصوصی سازی، تألیف، نشر آماره، ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
خاندوزی سید احسان، شاخصی برای عدالت، تألیف، انتشارات دانشگاهی، ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

ترجمه کتاب:  
خاندوزی سید احسان، اشرفی احمدآباد علیرضا، سرمایه داری، ترجمه، انتشارات دانشگاهی.
خاندوزی سید احسان، اشرفی احمدآباد علیرضا، آنچه اقتصاد از بحران آموخت، ترجمه، انتشارات دانشگاهی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی:
سیدنورانی سیدمحمدرضا، خاندوزی سید احسان، مبانی نظری سنجش عدالت اقتصادی، جستارهای اقتصادی ایران، ۹، ۱۷، ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
خاندوزی سید احسان، حسین زاده سید سعید، راهبردهای دفاع اقتصادی از منظر قصص پیامبران الهی، آفاق امنیت، ۸، ۲۹، ۱۳۹۴/۱۲/۲۱
سیدنورانی سیدمحمدرضا، خاندوزی سید احسان، معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی از منظر اسلامی در ایران، مجلس و راهبرد، ۲۳، ۸۵، ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
خاندوزی سید احسان، کاویانی زهرا، کانال های تاثیر بروکراسی بر عملکرد اقتصاد ایران، مجلس و راهبرد، ۲۳، ۸۷، ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
خاندوزی سید احسان، شهسواری سجاد، علم خواه عبدالله، سیاست های فقرزدایی در ایران با تاکید بر برنامه های توسعه اقتصادی سال های پس از انقلاب، راهبرد توسعه، ۱، ۱، ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
خاندوزی سید احسان، نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران: بررسی پدیده شکست هماهنگی، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، ۱۷، ۹، ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
خاندوزی سید احسان، مقیسه محسن، نقد برنامه‌های توسعه ایران از منظر ارتباط بخش مالی و واقعی، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، ۱۸، ۹، ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
خاندوزی سید احسان، مجاهدی موخر محمد مهدی، خورسندی مرتضی، افسری علی، تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس‌انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل‌های همپوشان)، پژوهشنامه اقتصادی، ۱۸، ۷۱، ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
فرزین محمدرضا، حسین نبی زاده علی، خاندوزی سید احسان، ارائه الگوی مناسب صندوق ثروت ملی ایران با تأکید بر مقاوم سازی اقتصاد، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال دوم، شماره ۸، ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
خاندوزی سید احسان، سنجش تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری، جستارهای اقتصادی، ۱۶، ۳۲، ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
خاندوزی سید احسان، مصطفوی ثانی علی، سرآبادانی کاشی حسین، طراحی و برآورد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران، مجلس و راهبرد، ۱، ۱۰۲، ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
غفورزاده حسین، خادمعلی زاده امیر، عیسوی محمود، خاندوزی سید احسان، بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات، مطالعات اقتصاد اسلامی، ۱۳، ۲۵، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
غفورزاده حسین، خادمعلی زاده امیر، عیسوی محمود، خاندوزی سید احسان، بررسی اصول و سنتهای اقتصادی در قرآن و روایات، مطالعات اقتصاد اسلامی، ۱۳، ۲۵، ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
خاندوزی سید احسان، طراحی و برآورد شاخص عدالت اجتماعی در ایران، مجلس و راهبرد، ۲۷، ۱۰۱
نوراحمدی محمد جواد، خادمعلی زاده امیر، امیدوار سیروس، خاندوزی سید احسان، بررسی تجربی اندیشه های جان رالز و محمد باقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)، جستارهای اقتصادی ایران
خاندوزی سید احسان، افسری علی، تحلیل الگوی سهم بری عادلانه عوامل تولید با رویکرد اسلامی، اقتصاد اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۱ ۳۷ –
خاندوزی سید احسان، رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت، مطالعات اقتصاد اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
خاندوزی سید احسان، نظریه اجتماعی؛ ایران: توسعه در روایت آوینی؛ بررسی و نقد دیدگاه سید مرتضی آوینی در باب «توسعه»، سوره اندیشه بهمن و اسفند ۱۳۹۰ شماره ۵۶ و ۵۷
سید نورانی سید محمدرضا، خاندوزی سید احسان، نظام نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم، اقتصاد اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴۲
خاندوزی سید احسان، بازخوانی و نقد نظریه های عدالت اقتصادی در قرن بیستم، مجلس و راهبرد سال هجدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۸ ۱۰۹ – ۱۴۶
خاندوزی سید احسان، جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد، مطالعات اقتصاد اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۵).
خاندوزی سید احسان، ارزیابی شیوه برنامه نویسی توسعه در ایران (۸۸-۱۳۶۸)، برنامه و بودجه دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۱۰.
خاندوزی سید احسان، نقش بستر سازی اخلاقی در توسعه اقتصادی، اقتصاد اسلامی سال ششم بهار ۱۳۸۵ شماره ۲۱.
خاندوزی سید احسان، معرفی پروژه داگلاس سی . نورث، راهبرد یاس ۱۳۸۵ شماره ۸.
خاندوزی سید احسان، کوته نوشته‌های خواندنی از استیگلیتز، راهبرد یاس ۱۳۸۵ شماره ۵.
خاندوزی سید احسان، بررسی رابطه نظریه توان رقابت اقتصاد و جهانی شدن، فرهنگ پاییز ۱۳۸۵ شماره ۵۹
خاندوزی سید احسان، نقدی بر روش شناسی نظریه عدالت در لیبرالیسم، اقتصاد و جامعه ۱۳۸۵ شماره ۱۰
خاندوزی سید احسان، عوامل موثر بر توان رقابت اقتصاد ایران، اقتصاد و جامعه ۱۳۸۵ شماره ۷
خاندوزی سید احسان، مقاله شناسی توسعه، راهبرد یاس ۱۳۸۴ شماره ۲
خاندوزی سید احسان، اثر چند گانه ذخایر طبیعی بر رشد اقتصادی با رویکرد نهادگرا، اقتصاد و جامعه ۱۳۸۴ شماره ۳.
خاندوزی سید احسان، واقع‌گرایی نظریه عدالت دراقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی سال چهارم ۱۳۸۴ شماره ۱۷.
خاندوزی سید احسان، انگاره پورتر در تجارت و مزیت رقابتی ، راهبرد یاس ۱۳۸۴ شماره ۴.
خاندوزی سید احسان، پیوند متقابل سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، پیوند متقابل سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی.
خاندوزی سید احسان، کتابشناسی توسعه، راهبرد یاس ۱۳۸۳ شماره ۱.
خاندوزی سید احسان، «پیش زمینه های اقتصاد برای دموکراسی» در بوته نقد، راهبرد یاس ۱۳۸۳ شماره ۱.
خاندوزی سید احسان، معیارهای اقتصادی در قانونگذاری نوین، مجلس و پژوهش سال سیزدهم زمستان ۱۳۸۶ شماره ۵۴.
khanduzi seyyed-ehsan, An Index for Economic Justice: The case of Iran, Iranian Economic Review, 19, 2, 2015/04/01